Općenito

UVOD
Opći uvjeti korištenja sustava Fax.hr (u daljnjem tekstu opći uvjeti ) reguliraju prava, obveze i uvjete korištenja usluga sustava Fax.hr , internet faks usluga između registriranih korisnika u daljnjem tekstu korisnika) i pružatelja usluga, tvrtke Faksmedia d.o.o za Internet usluge iz Zaprešića (u daljnjem tekstu Fax.hr). PRUŽATELJ USLUGA
Pružatelj usluga Internet faksiranja je tvrtka Faksmedia d.o.o. za Internet usluge iz Zaprešića, Miška Šestanja 4, osnovana pri Trgovačkom sudu u Zagrebu u kolovozu 2008. godine koja provodi upravljanje portalom Fax.hr kao jedini vlasnik portala te posjeduje isključiva autorska prava na portal Fax.hr i aplikaciju koja omogućava njegov rad. REGISTRIRANI KORISNIK
Registrirani korisnik Fax.hr portala postaje se kroz registraciju na Internet sučelju portala te odabirom jednog od ponuđenih paketa usluga. Registracijom na sustav Fax.hr korisnici se obvezuju da će poštivati opće uvjete sustava Fax.hr kao i zakone i propise Republike Hrvatske prilikom korištenja sustavom te da isti neće koristiti na štetu Fax.hr.
Fax.hr može po svom diskrecijskom pravu i bez davanja posebnog obrazloženja odbiti zahtjev za registracijom ili ukinuti pravo na korištenje usluge. IZMJENE
Fax.hr može u bilo kojem trenutku mijenjati opće uvjete korištenja bez da o tome posebno obavještava korisnike imajući na umu da pri tome ne dovodi korisnike u nepovoljniji položaj. Fax.hr obvezuje se da će voditi računa o interesima svojih korisnika..

Opis usluga

Fax.hr je internet portal zamišljen kao jedinstveno rješenje namijenjeno prvenstveno tvrtkama ali i građanima koje će po prvi puta u Hrvatskoj nuditi svojim korisnicima mogućnost korištenja usluga faksiranja isključivo putem interneta. Portal će korisnicima omogućavati da bez upotrebe skupih telefonskih linija te samo uz korištenje web preglednika (browser‐a) šalju i primaju faksove po iznimno povoljnim uvjetima. Osim ogromne uštede koju će korisnici osigurati, ovaj sustav omogućit će im i potpunu kontrolu njihovih dokumenata pomoću alata koji će im biti na raspolaganju 24 sata dnevno i 7 dana u tjednu gdje god da se nalazili, samo uz pristup internetu. Arhiviranje i pretraživanje baze kao i praćenje dokumenata od slanja do isporuke na zadani broj, slanje grupama korisnika, administriranje samo su neke od pogodnosti koje će korisnici ostvariti korištenjem ovog sustava. Prijenosom i korištenjem starog broja faksa ali na potpuno novoj platformi dovest će korisnike korak bliže paperless office‐u nudeći im potpunu integraciju u postojeći sustav bez dodatnih ulaganja u vlastitu i skupu infrastrukturu. Kreiranje vlastitih grupa korisnika uz korištenje vlastitog telefonskog broja za svakog korisnika još su neke od zanimljivosti koje će svakoj tvrtki pružati dodatnu fleksibilnost u poslovanju a sve to uz samo jedan račun. Detalji svake pojedine usluge opisani su na portalu Fax.hr

Obveze i odgovornosti

Prije početka korištenja Fax.hr sustava korisnik se mora registrirati.

REGISTRACIJA
Registrirati se može samo punoljetna, potpuno poslovno sposobna fizička ili pravna osoba. Registracijom na sustav Fax.hr korisnik prihvaća i suglasan je s općim uvjetima korištenja sustava jamči točnost i potpunost u obrascu navedenih podataka te daje izričitu suglasnost portalu Fax.hr da može, sukladno odredbama Zakona o zaštiti osobnih podataka, obrađivati osobne podatke naznačene u obrascu, za potrebe vlastitih evidencija i pružanja drugih usluga, obavještavanja o novim proizvodima i uslugama te unapređenja usluga i da Fax.hr navedene podatke NE može davati trećima.

NIJE DOPUŠTENO
Slanje ili razmjena sadržaja kojima se vrijeđaju važeći hrvatski propisi, uključujući neistinite, uvredljive i prijeteće izjave.
Zlostavljajuće, vulgarne, rasističke i druge sadržaje koji potiču mržnju bilo koje vrste, kao i sadržaje kojima se vrši povreda tuđeg autorskog prava i drugih prava intelektualnog vlasništva, neovlašteno otkrivaju podaci koji predstavljaju poslovnu ili drugu tajnu, osobni podaci treće osobe ili se vrijeđa pravo na osobnost i dostojanstvo treće osobe.
Objavljivanje, slanje ili razmjenu sadržaja kojima se vrijeđaju prava djece, pravo na privatnost ostalih korisnika i trećih osoba.
Korištenje sadržaja i funkcionalnosti Fax.hr na način koji može uzrokovati štetu nama, ostalim korisnicima, našim partnerima ili bilo kojoj trećoj osobi.
Lažno predstavljanje sa svrhom prijetnje, manipulacije, prijevare ili dovođenja u zabludu nas, ostalih korisnika ili trećih osoba.
Objavljivanje, slanje ili razmjenu neželjenih sadržaja korisnicima ili trećim osobama bez njihovog prethodnog pristanka ili traženja, uključujući i višestruko slanje materijala istog ili vrlo sličnog sadržaja (spamming), lančana pisma, piramidalne sheme itd.
Bilo kakvo ometanje ili onemogućavanje korištenja Fax.hr sustava drugim korisnicima. Korištenje bilo kojeg sadržaja Fax.hr ili njegovog dijela u komercijalne svrhe, bez prethodnog pisanog dopuštenja.

OBVEZE I OBVEZE KORISNIKA
Korisnik registracijom na sustav Fax.hr stječe pravo korištenja sustava sukladno odredbama općih uvjeta. Korisnik se obvezuje da će po primitku lozinke neophodne za prijavu u sustav istu izmijeniti prilikom prve prijave u sustav te istu čuvati kao tajnu.
Korisnik je odgovoran za tajnost svojih podataka kao i za sve nedopuštene i protupravne aktivnosti izvršene upotrebom njegovog korisničkog imena i lozinke.
Korisnik se obvezuje da će redovito podmirivati svoje obveze prema Fax.hr‐u te da će u slučaju nejasnoća i nepravilnosti prilikom rada i korištenja sustava kontaktirati Fax.hr pisanim putem.
Korisnik se obvezuje da će Fax.hr –u omogućiti vremensko razdoblje za ispravak poteškoće u trajanju od 30 dana od dana primitka pismenog prigovora prije nego od njega pokrene sudski postupak.
Korisnik ima pravo na povrat novca za kupljeni paket usluga u vremenu od 30 dana nakon registracije u iznosu kupljenog paketa umanjenog za provedenu uslugu ukoliko se pokaže da usluga ne odgovara specifikacijama ponude.
Nakon isteka 30 dana od datuma registracije korisnik je suglasan da neće tražiti povrat sredstava.

PRAVA I OBVEZE FAX.HR‐A
Fax.hr jamči Korisniku slobodno korištenje usluga te dostupnost Fax.hr sustava putem interneta u vremenskom razdoblju od minimalno 99,9% ukupnog vremena.
U slučajevima posebnih okolnosti (poput elementarnih nepogoda ili sl.) kad dođe do poteškoća u Internet i telefonskim vezama koje su izvan utjecaja mogućnosti Fax.hr‐a korisnik je suglasan da Fax.hr nije odgovoran za prekide u vezama i kvalitetu usluge.
Nakon spomenutog događaja Fax.hr , sukladno svojim mogućnostima, poduzet će sve radnje za što brže uspostavljanje ponovne kvalitetne komunikacije.
Fax.hr jamči povrat novca za sve zahtjeve podnesene u roku od 30 dana od datuma registracije svim korisnicima koji podnesu takav zahtjev pisanim putem prema Fax.hr a temelje ga na nezadovoljstvu pruženom uslugom kad ista ne odgovara specifikacijama ponude.
Fax.hr ima pravo umanjiti iznos povrata za onaj iznos koji je korisnik potrošio koristeći usluge Fax.hr sukladno važećem cjeniku usluga.
Fax.hr ima pravo, bez posebnog obrazloženja, odbiti sve one zahtjeve za povratom novca koji su podneseni nakon isteka roka od 30 dana.
Fax.hr ne kontrolira niti cenzurira sadržaj komunikacija i ni na koji način nije i nikada neće biti odgovoran za sadržaj komunikacije kao ni za eventualnu materijalnu i drugu štetu koja iz nje može proizaći.dd>

ZAŠTITA OSOBNIH PODATAKA
Fax.hr se obavezuje pružati zaštitu osobnim podacima kupaca, na način da prikuplja samo nužne, osnovne podatke o kupcima/ korisnicima koji su nužni za ispunjenje naših obveza ; informira kupce o načinu korištenja prikupljenih podataka, redovito daje kupcima mogućnost izbora o upotrebi njihovih podataka, uključujući mogućnost odluke žele li ili ne da se njihovo ime ukloni s lista koje se koriste za marketinške kampanje. Svi se podaci o korisnicima strogo čuvaju i dostupni su samo djelatnicima kojima su ti podaci nužni za obavljanje posla. Svi djelatnici Fax.hr i poslovni partneri odgovorni su za poštivanje načela zaštite privatnosti.

Cijene usluga

Objavljeni cjenik usluga sastavni je dio općih uvjeta korištenja. Cjenik usluga podložan je promjenama bez prethodne najave korisnicima uz obvezu objave na stranicama Fax.hr‐a.
Cijene usluga iskazane su kao veleprodajne te u njima nije iskazan PDV.
Iznos PDV‐a bit će iskazan i uračunat u cijenu usluge kroz postupak registracije te jasno prezentiran korisniku prije same kupnje.
Korisnik je suglasan da je upoznat s primjenom i načinom iskazivanja cijena i poreza te cjenik prihvaća u potpunosti.
Svi popusti učinjeni prema korisniku od strane Fax.hr ‐a predstavljaju poslovnu tajnu te se bez izričitog pismenog odobrenja ne smiju odavati trećoj strani.

NAPLAĆIVANJE USLUGA
Kupovina usluga vrši se putem online trgovine koristeći sustav narudžbe te plaćanjem Virmanom ‐nalogom za prijenos koji je na raspolaganju pravnim osobama.
Paketi usluga, telefonski brojevi i arhiva naplaćuju se na bazi mjesečne pretplate dok sa Bonovi naplaćuju pojedinačno.
Mjesečna pretplata može biti na razdoblje od jednog, tri, šest ili dvanaest mjeseci pa shodno tome postoje i modeli naplate.
Ovisno o odabranom modelu naplate određuje se i popust na mjesečnu pretplatu u iznosima od:

  • 20% popusta na paket usluga na pretplatu od 12 mjeseci
  • 10% popusta na paket usluga na pretplatu od 6 mjeseci
  • 5% popusta na paket usluga na pretplatu od 3 mjeseca

Odabrana pretplata naplaćuje se jednokratno u cjelokupnom iznosu te se na nju naplaćuje PDV u iznosu od 22% na sve usluge.
Poslije isteka ugovorene usluge ista se može produžiti na novi rok te se tom prilikom postojeći pretplatnički brojevi prenose na novu pretplatu.
Prilikom prekoračenja ugovorenih uvjeta korištenja korisnik se uvodi u blokadu gdje se njegove mogućnosti korištenja sustava progresivno smanjuju do te mjere kad nakon isteka roka od 90 dana od nastupa uvjeta blokade korisnik gubi sva prava da raspolaže sadržajem sustava kao i pravo na korištenje pretplatničkih brojeva.
Detalji blokade opisani su u dokumentaciji Fax.hr i njihovo su diskreciono pravo.
Vrijednosti uplaćenog iznosa koje korisnik ima na raspolaganju izražene su ekvivalentom 1 kredit.
Vrijednost 1 kreditnog boda određuje Fax.hr cjenikom.
Cijene slanja i primanja stranica određuju se ekvivalentnom vrijednošću kredit.
Besplatni mjesečni kredit sadržan u paketu vrijedi za tekući mjesec te se u istome može potrošiti, ostatak vrijednosti besplatnih kredita poništava se i ne prenosi se u sljedeći mjesec. Kredit se kupuje bonovima te tako kupljeni kredit prenosi se unedogled i kao takav nema rok važenja. Svaki bon ima rok važenja no on utječe isključivo na opcije važenja paketa usluga (npr Light) kada one ne podliježu mjesečnoj pretplati. U svakom slučaju vrijednost kredita kupljena bonom prenosi se iz mjeseca u mjesec, unedogled, pod uvjetom valjane aktivnosti paketa.

Sporovi

U slučaju spora nadležan je Trgovački sud u Zagrebu.